Kablia | Specialister på kablagetillverkning inom koppar och fiber, inkl. specialgjutning.

Leveransvillkor

Allmänna Leveransbestämmelser för Svensk Kablageförening

Dessa bestämmelser är avsedda att tillämpas vid beställning av bearbetning och köp av kablageprodukter hos medlem i Svensk Kablageförening. Dessa bestämmelser avser att reglera förhållanden där Beställaren tillhandahåller material eller där medlemmen tillhandahåller såväl tjänst som material.

1.  Inledning och tillämplighet

1.1 Svensk Kablageförening är en branschorganisation  för kablagetillverkare med säte i  Sverige vilka bedriver verksamhet främst avseende utveckling, konstruktion och tillverkning samt bearbetning av kablage.

1.2 Dessa allmänna leveransbestämmelser är avsedda att  tillämpas när parterna skriftligen eller på annat sätt avtalat därom. Avvikelser från bestämmelserna måste avtalas skriftligen för att bli gällande. När uttrycket skriftligt eller skriftligen används i dessa bestämmelser avses därmed en handling underskriven av båda parter eller brev telefax, elektronisk post eller andra former som parterna kommit överens om.

1.3 Skriftlig orderbekräftelse lämnas alltid av Kablagetillverkaren, varav beställningen resp. leveransens omfattning framgår. Saknas överensstämmelse mellan ursprungligt anbud och Beställarens accept utgör orderbekräftelsen förutsättning för att bindande avtal har uppkommit.

2.  Produktinformation, ritningar och beskrivningar

2.1  Teknisk information av vad slag det vara må i prislistor eller annan information, blir endast bindande för det fall skriftlig hänvisning skett till sådan information.

3.  Dokumentation

3.1 Alla ritningar och tekniska handlingar för tillverkning av kablage, vilka part överlämnat före eller efter avtalets slutande, förblir den överlämnande partens intellektuella egendom även sedan leveransen fullgjorts. Dessa handlingar får inte utan parts skriftliga medgivande användas av mottagande part eller kopieras eller reproduceras, utlämnas eller på annat sätt bringas till tredje mans kännedom. Beställaren har det slutgiltiga ansvaret för att framtagna underlag för tillverkning samt den slutliga produkten ej utgör intrång i tredje parts immateriella rättigheter.

3.2 Då Beställaren själv tillhandhåller material för bearbetning hos kablagetillverkaren svarar Beställaren för att sådant material uppfyller samtliga av Beställaren uppställda specifikationer och kvalitetskrav. Köparen garanterar och ansvarar att materialet är förenlig med REACH, Rohs och IMSDS samt även att materialet uppfyller de miljö, kvalitetsmässiga och legala krav som finns. Detsamma gäller för material som inte är tillhandahållet av Köparen men specificerat i beställningen.

Materialet avlämnas hos kablagetillverkaren av Beställaren eller den av Beställaren anlitat transportföretag. Beställaren svarar för att materialet är av sådan beskaffenhet att det omedelbart efter ankomst kan användas i kablagetillverkarens produktion utan föregående ankomstkontroll.

4.  Leverans och leveranstid

4.1 Leverans sker fritt Kablagetillverkarens lager, Ex Works (Incoterms 2000).

4.2 Den beställda produkten eller arbetet skall levereras vid den tidpunkt som parterna har avtalat.

4.3 För det fall parterna i stället för en bestämd leveranstidpunkt har avtalat om en särskild tidsperiod inom vilken leverans skall ske, löper denna från tidpunkten för avtalets undertecknande. I det fall Kablagetillverkaren skall konstruera den beställda produkten skall dock leveranstiden inte börja löpa förrän Kablagetillverkaren har erhållit en tekniskt komplett order innefattande fullständiga och korrekta arbetsritningar samt uppgifter om produktens funktioner, vikt, dimension och samtliga andra krav som Beställaren uppställer.

4.4 Leveranstiden skall förlängas så mycket som med hänsyn till alla omständigheter är skäligt om Beställaren efter tidpunkten för leveransperiodens början önskar göra ändring av eller  tillägg i den beställda produkten. Detsamma skall gälla om Beställaren inte korrekt eller i rätt tid uppfyllt de förpliktelser som enligt parternas avtal åvilat honom eller om förseningen uppstår på grund av någon omständighet som enligt punkt 10 nedan utgör befrielsegrund. Leveranstiden skall förlängas även om orsaken till dröjsmålet inträffar efter utgången av leveransperioden.

4.5 För det fall Kablagetillverkaren finner att han inte kan leverera inom avtalad tid och/eller konstruera den beställda produkten i rätt tid, skall han snarast möjligt underrätta Beställaren härom och i samband härmed även ange orsaken till dröjsmålet och en ny leveranstid.

4.6 Förseningsavgifter utgår endast om särskild överenskommelse om detta träffats.

4.7 Vid hävning av avtal har Beställaren inte rätt till någon ersättning i form av skadestånd eller liknande utöver  träffad överenskommelse om förseningsavgifter.

4.8 Beställaren förlorar sin rätt till förseningsavgifter om skriftligt krav härom inte framställts till Kablagetillverkaren senast sex (6) månader från det att leverans skulle ha skett.

4.9 Beställaren förbinder sig att därest beställningsprognosen avviker från faktiskt utfall kompensera Kablagetillverkaren för inneliggande lager, utfört arbete och andra kostnader som Kablagetillverkaren åsamkas till följd av förändringen i beställningsprognosen. Köparen står även för kostnader för personal mm som Säljaren har tagit på sigt pga av Säljarens prognos  Skulle Köparen ändra kravpsecifikation vad gäller materialet, skall Säljaren snarast informera Köparen om hur ändringarna påverkar leveranstid och priser. Önskar Köparen ändra materialet, skall det anses att ny leveranstid och pris är godkänt.

5.  Beställarens mottagande av den beställda produkten

5.1 Skulle Beställaren finna att han inte har möjlighet att ta emot den beställda produkten på avtalad dag, eller skulle sådant dröjsmål från hans sida framstå som sannolikt, är han förpliktad att utan uppskov skriftligen meddela Kablagetillverkaren samt därvid ange orsaken till dröjsmålet och, om det är möjligt, en tidpunkten då mottagande beräknas kunna ske. Beställaren skall i sådant fall ändå vara skyldig att erlägga varje betalning, som har gjorts beroende av leverans, som om den beställda produkten hade levererats. Kablagetillverkaren skall då ombesörja lagring av den beställda produkten på Beställarens risk och bekostnad. På begäran av Beställaren skall Kablagetillverkaren även på Beställarens bekostnad hålla den beställda produkten försäkrad.

5.2 Kablagetillverkaren är dock inte i något fall skyldig att lagra den beställda produkten längre tid än högst två (2) månader, varefter Kablagetillverkaren har rätt att försälja, återanvända eller återvinna produkten på lämpligt sätt.  Kostnader i samband med återvinning av produkter som ej hämtas av Köparen står Köparen för. Kablagetillverkaren är skyldig att redovisa kostnader i samband med återvinning. Härutöver skall Beställaren ersätta Kablagetillverkaren, för lagrings- och försäkringskostnader eller varje annan kostnad som har samband med tidsutdräkten samt med transport av produkter..

6.  Fel i den beställda produkten och/eller tjänsten

6.1 Fel i den levererade produkten skall anses föreligga om produkten inte uppfyller de krav och specifikationer som skriftligen angivits av Beställaren vid tidpunkten för beställningen varigenom produkten inte kan användas för Beställarens avsedda ändamål.

6.2 Kablagetillverkaren är skyldig att kostnadsfritt avhjälpa fel i den levererade produkten som beror på material-, konstruktions- eller tillverkningsfel. Kablagetillverkaren får i stället för att avhjälpa felet leverera ny felfri produkt eller återbetala köpeskillingen. I de fall Kablagetillverkaren väljer att återbetala köpeskillingen skall Beställaren återlämna den levererade produkten i väsentligen oförändrat skick. Om detta inte är möjligt skall Kablagetillverkaren få tillgodoräkna sig produktens värde i avdrag på den återbetalda köpeskillingen.

6.3 Kablagetillverkaren är endast skyldig att avhjälpa fel i den beställda produkten eller företa omleverans eller återbetala köpeskillingen om Beställaren omedelbart efter att han upptäckt eller borde ha upptäckt felet skriftligen till Kablagetillverkaren reklamerar felet. Reklamationen skall innehålla en kortfattad beskrivning av hur felet yttrar sig. Kablagetillverkaren ansvarar dock endast för fel som visar sig inom sex månader (6) från leverans enligt punkt 4 ovan. Beställaren skall kunna då bevisa att produkterna tillhör Kablagetillverkarens produktion.

6.4 För det fall reklamation inte sker inom den tid och på det sätt som angivits ovan förlorar Beställaren rätt att göra felet gällande.

6.5 Efter mottagen korrekt reklamation enligt ovan skall Kablagetillverkaren avhjälpa felet, företa omleverans eller återbetala köpeskillingen med den skyndsamhet som omständigheterna kräver.

6.6 Kablagetillverkarens avhjälpande av felet skall ske hos Beställaren om inte Kablagetillverkaren finner det lämpligt att den felaktiga delen eller den beställda eller i förekommande fall konstruerade produkten sänds till honom för avhjälpande.

6.7 Kablagetillverkaren skall anses ha avhjälpt felet när reparerade eller utbytta delar av den beställda eller i förekommande fall konstruerade produkten har kommit Beställaren tillhanda. Omleverans skall anses ha skett när den nya produkten kommit Beställaren tillhanda.

6.8 Varje transport på grund av avhjälpande av fel skall ske i enlighet med Kablagetillverkarens anvisningar. Kostnader för transport till Kablagetillverkarens lokaler skall bäras av Beställaren.

6.9 Kablagetillverkarens ansvar omfattar inte fel som beror på av Beställaren tillhandahållet material eller på av denne föreskriven eller specificerad konstruktion eller tillverkning. Dessutom ansvarar Kablagetillverkaren endast för fel som uppkommer vid korrekt användning av den beställda eller i förekommande fall konstruerade produkten.

6.10 Ansvaret omfattar inte fel orsakade av omständigheter som nämns nedan och som uppstått efter det att den beställda eller i förekommande fall konstruerade produkten överlämnats till Beställaren. Sålunda omfattar inte Kablagetillverkarens ansvar sådana fel som har förorsakats av bristfälligt underhåll eller oriktig montering från Beställarens sida, ändringar utan Kablagetillverkarens skriftliga medgivande eller av Beställaren oriktigt utförda reparationer eller normal förslitning eller försämring av det beställda godset.

6.11 Utöver vad som föreskrivs under punkterna 6.1-6.10 skall Kablagetillverkaren inte ha något ansvar för fel i godset.

Kablagetillverkaren är sålunda ej i något fall skyldig att till Beställaren utge skadestånd för skada som uppkommer hos Beställaren på grund av fel i levererad produkt såsom sakskada, skada på egendom, utebliven vinst, förlorat gods, produktionsbortfall eller annan direkt eller indirekt skada av vad slag det vara månde. Denna begränsning av Kablagetillverkarens ansvar gäller dock inte om han gjort sig skyldig till grov vårdslöshet.

6.12 Skulle Beställaren reklamera ett fel enligt punkterna 6.1-6.11 och det sedermera visar sig att det inte föreligger något fel som

Kablagetillverkaren svarar för, har Kablagetillverkaren rätt till ersättning för arbete och de kostnader som den av Beställaren felaktiga reklamationen har orsakat Kablagetillverkaren.

7.  Ansvar för skada orsakad av den beställda produkten

7.1 Beställaren skall hålla Kablagetillverkaren skadeslös för det fall Kablagetillverkaren åläggs ansvar gentemot tredje man, för sådan skada eller förlust som Kablagetillverkaren inte ansvarar för enligt punkterna 7.2-7.4 nedan.

7.2 Kablagetillverkaren ansvarar inte för skada som den beställda produkten orsakar på fast eller lös egendom eller person om skadan inträffade då den beställda produkten har kommit i Beställarens besittning, eller på produkter framställda av Beställaren eller på produkter i vilka Beställarens produkter ingår, eller för skada på fast eller lös egendom som dessa produkter orsakat på grund av den beställda produkten.

7.3 Om tredje man framställer krav på ersättning, mot Kablagetillverkaren eller mot Beställaren, för skada som avses i denna punkt 7, skall andra parten underrättas härom. Sådant anspråk skall Beställaren handlägga självständigt. I det fall tredje man likväl väljer att vidhålla anspråken mot Kablagetillverkaren åligger det denne att handlägga anspråket enligt Beställarens anvisningar och på Beställarens risk och bekostnad.

7.4 Kablagetillverkaren och Beställaren är skyldiga att vara behjälplig den domstol eller skiljenämnd, som skall behandla ersättningskrav mot någon av dem, förutsatt att sådant krav baseras på skada eller förlust som påstås vara orsakad av den beställda produkten. Det inbördes förhållandet mellan Kablagetillverkaren och Beställaren skall dock alltid avgöras i enlighet med vad som föreskrivs i punkt 11.

8.  Betalning

8.1 Betalning skall av Beställaren erläggas på sätt och tid i enlighet med överenskommelsen mellan parterna.

8.2 Skulle leveranstiden ändras på sätt som angivits ovan på grund av ändring eller tillägg begärd av Beställaren,  skall tidpunkten för betalning uppskjutas på motsvarande sätt. Kablagetillverkaren förbehåller sig rätten att justera priset på grund av begärda tillägg eller ändringar av den beställda produkten och vid förändringar av valutakurser, råmaterialpriser, skatter och offentliga avgifter som inträffat efter datum för offert, prislista eller träffat avtal.

8.3 Betalar Beställaren inte i rätt tid har Kablagetillverkaren rätt till dröjsmålsränta från förfallodagen enligt räntelagen (1975:635).

8.4 Kablagetillverkaren äger rätt att häva avtalet genom skriftligt meddelande till Beställaren för det fall betalning inte erlagts på förfallodagen.. Kablagetillverkaren har i sådant fall, utöver dröjsmålsränta, rätt till ersättning för den skada han lider (inklusiv material som har beställts enl. prognos), dock maximerad till det avtalade priset.

8.5 Kablagetillverkaren skall äga rätt att kräva fullgod säkerhet för betalning från Beställaren om det finns anledning anta att Beställaren har eller kommer att få betalningssvårigheter. I de fall sådan säkerhet inte genast ställs skall Kablagetillverkaren vara berättigad att utan att några påföljder kan göras gällande omedelbart avbryta arbetet eller stoppa vidare leveranser till Beställaren.

9.   Äganderättsförbehåll

Den beställda produkten förblir till fullo Kablagetillverkarens egendom till dess att den har blivit fullt betald under förutsättning att sådant äganderättsförbehåll är giltigt enligt lag.

10.  Befrielsegrunder

10.1 Omständigheter som inträffat sedan avtalet slutits och medför att avtalets fullgörande hindras eller blir oskäligt betungande samt ej rimligen kunnat förutses av parten vid avtalets ingående skall anses utgöra befrielsegrund såsom arbetskonflikt, blixtnedslag, eldsvåda, krig, mobilisering eller motsvarande militärinkallelser av större omfattning, uppror och upplopp, statligt beslag, rekvisition, valutarestriktioner, knapphet på transportmedel, allmän varuknapphet, inskränkningar i tillförseln av drivkraft samt fel eller förseningar av leveranser från underleverantörer, som icke orsakats av parten och som icke heller med iakttagande av skälig aktsamhet kunnat undvikas. Befrielsegrund anses föreligga så länge omständighet enligt denna punkt visar sig utgöra hinder för fullgörande, dock högst 6 månader. Därefter äger vardera part rätt att frånträda avtalet utan att några påföljder på grund härav kan göras gällande av den andra parten. Kablagetillverkaren skall dock alltid ha rätt till ersättning för redan levererade produkter.

10.2 Befrielsegrund må ej åberopas med mindre än part kan visa, att han vidtagit alla skäliga åtgärder för begränsa hindrets inverkan och sedan hindret upphört, försökt inhämta förlorad tid. Befrielsegrund må ej heller åberopas med mindre än part, utan uppehåll, skriftligen underrättat den andra parten om att sådan omständighet inträffat samt om hindrets beräknande verkan.

11.   Tvister

11.1 Tvister avseende tillkomst, tolkningen eller tillämpningen av detta avtal, och därur härflytande avtal och rättsförhållanden skall avgöras genom skiljedom enligt Stockholms Handelskammares

Skiljedomsinstituts regler för förenklat skiljeförfarande. I de fall i målet yrkat belopp överstiger 5 miljoner kronor skall dock tvisten avgöras genom skiljedom enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts regler för skiljeförfarande.

11.2 Oberoende av vad som ovan stadgas får part vid behörig svensk allmän domstol väcka talan som uppenbarligen inte vid tidpunkten för talans väckande avser högre belopp än tio (10) basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring

11.3 Kablagetillverkaren äger för indrivning av till betalning förfallen fordran rätt att anlita allmän domstol.

  1. 4 För detta avtal skall svensk lag vara tillämplig.

12.   Preskription

Anspråk mot Kablagetillverkaren förfaller om skiljeförfarande enligt pkt 11 inte inleds inom två år räknat från dag då leveransen fullgjorts.

Ring