FOKUS

Kablia är en aktör på en global marknad och kan inte alltid själv påverka prisnivån på företagets produkter. Som nischaktör med inriktning på kablagetillverkning där kunderna har höga kvalitetskrav utsätts Kablia för yttre påverkan i takt med fluktuationerna i råvarupriserna och personalomkostnader. Kablia har identifierat fem strategiska fokusområden. Dessa är avgörande för att bolaget ska kunna följa affärsstrategin och överträffa våra egna interna mål om en hållbar tillväxt om ca 10% per år.

Tillväxt
För Kablias fortsatta framgångar är det affärskritiskt att vara en betydande leverantör för var och en av våra kunder. För att vara det måste vi ha resurserna att växa med dem. Detta sker genom en uppväxling av vår leveranskapacitet och breddning och fördjupning av vår individuella kompetens under ekonomiskt sunda villkor.

Flexibilitet
Skiftningar i den svenska och globala ekonomin gör att Kablia måste ha en beredskap att snabbt hantera temporära variationer i efterfrågan. Detta förutsätter att vi är flexibla i vårt sätt att agera, från inköp av komponenter, lagerhållning, produktion av färdiga kablage och lika viktigt, leveranserna till våra kunder.

Performance
Performance in Cablemanufacturing är vårt kundlöfte och innebär att vi hela tiden ska ge våra kunder marknadens bästa mervärde. På en långsiktigt växande marknad skall vi vara en ekonomisk stabil leverantör.

Snabbhet och kvalitet i vår produktion
En säker, jämn och störningsfri produktion är ryggraden i Kablia, som innefattar små serier likväl större storskaliga serier. Detta kräver en kontinuerlig effektivisering och fokuserat processarbete. Vårt kontinuerliga arbete med kvalitet i fokus kommer alltid våra kunder och miljön tillgodo.

Norrbotten i förändring
Kablias fortsatta tillverkning och tillväxtplaner är beroende av att Övertorneå kvarstår som en livskraftig del av Norrbotten. Vi erbjuder konstant yngre studenter från bl.a. Utbildning Nord, PRAO platser och företagsförlagd utbildning för att säkerställa arbetstillfällen och kompetens under lång tid. Större projekt drivs med Luleå Tekniska Universitet. Att främja lokala idrottsföreningar i dess verksamhet är en självklarhet – ”en sund hjärna i en sund kropp”